Example phrase in chinese No.4359

1st tone
4th tone   4th tone
暗示
ànshì
3rd tone
2nd tone   1st toneno tone
离开。
líkāi。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
       暗示
ànshì
suggest
hint
      

I
me
       离开
líkāi
leave

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān bā bǎi bā shí sì
2884
Random Word
难道
nándào
Show Translation