Example phrase in chinese No.4381

3rd tone
1st tone   no tone   no tone
巴不得
bābude
1st tone
gēn
1st tone
4th tone   4th toneno tone
见面。
jiànmiàn。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       巴不得
bābude
wish something a lot
      
gēn
with
follow
      

he
       见面
jiànmiàn
meet

Options

What number is this?
yī qiān wǔ bǎi sān shí bā
1538
Random Word
家庭
jiātíng
Show Translation