Example phrase in chinese No.4395

3rd tone
3rd tone
yǒu
3rd tone   4th tone
把握
bǎwò
1st tone
jiāo
3rd tone
hǎo
3rd tone
4th tone   3rd toneno tone
汉语。
Hànyǔ。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
yǒu
to have
       把握
bǎwò
hold
assurance
      
jiāo
teach
instruct
      
hǎo
good
fine
nice
      

you
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān jiǔ bǎi yī shí jiǔ
3919
Random Word
如果
rúguǒ
Show Translation