Example phrase in chinese No.4467

3rd tone
3rd tone
mǎi
no tone
le
2nd tone
4th tone
bàng
1st tone   1st toneno tone
咖啡。
kāfēi。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
mǎi
buy
      
le
particle (action finished or changed)
      

one
      
bàng
pound
       咖啡
kāfēi
coffee

Options

What number is this?
sì qiān yī bǎi wǔ shí sì
4154
Random Word
制定
zhìdìng
Show Translation