Example phrase in chinese No.4492

3rd tone
3rd tone   1st tone
已经
yǐjīng
4th tone
kàn
no toneno tone
了。
le。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       已经
yǐjīng
already
      
kàn
look after
take care of
keep an eye on
      
le
particle (action finished or changed)

Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi wǔ shí qī
4757
Random Word
碰见
pèngjiàn
Show Translation