17. Lesson: Remember, worry and agree

      Play audio

All words from Level 3
New Words
忘记
      wàngjì

害怕
      hàipà

同意
      tóngyì

担心
      dānxīn

小心
      xiǎoxīn

愿意
      yuànyì

1. Chinese sentence
3rd tone
4th tone   4th tone
忘记
wàngjì
3rd tone   no tone
你的
nǐde
2nd tone   no tone
名字
míngzi
no toneno tone
了。
le。
       I forgot your name.
2. Chinese sentence
3rd tone
4th tone
jiào
4th tone
dèng
3rd tone   1st toneno tone
老师。
lǎoshī。
       My name is (teacher) Deng.
3. Chinese sentence
3rd tone
4th tone
yào
3rd tone   1st tone
小心
xiǎoxīn
no tone
2nd tone
bié
4th tone
zài
4th tone
wàng
no tone
le
3rd tone
no tone
de
2nd tone   no toneno tone
名字。
míngzi。
       Be careful, don't forget my name again.
4. Chinese sentence
2nd tone
bié
1st tone   1st toneno tone
担心!
dānxīn!
       Don't worry!
5. Chinese sentence
3rd tone
4th tone   4th tone
愿意
yuànyì
4th tone
jià
3rd tone
gěi
3rd tone
no toneno tone
吗?
ma?
       Do you want to marry me?
6. Chinese sentence
3rd tone
4th tone   4th toneno tone
愿意。
yuànyì。
       I want to.
7. Chinese sentence
4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   no tone
妈妈
māma
4th tone
2nd tone   4th toneno tone
同意。
tóngyì。
       But my mum doesn't approve / agree.
Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān wǔ bǎi líng èr
3502
Random Word
làn
Show Translation