6. Lesson: Be late and get angry

      Play audio

All words from Level 3
New Words
迟到
      chídào

      

      chà

      bàn

生气
      shēngqì

1. Chinese sentence
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone   no tone
早上
zǎoshang
3rd tone
2nd tone   4th tone
迟到
chídào
no toneno tone
了。
le。
       Today morning I was late.
2. Chinese sentence
3rd tone
2nd tone   4th tone
迟到
chídào
no tone
le
4th tone
bàn
4th tone
3rd tone   2nd toneno tone
小时。
xiǎoshí。
       I was half an hour late.
3. Chinese sentence
3rd tone   no tone
我的
wǒde
3rd tone   1st tone
老师
lǎoshī
3rd tone
hěn
1st tone   4th toneno tone
生气。
shēngqì。
       My teacher was very angry.
4. Chinese sentence
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
4th tone
chà
2nd tone
4th tone
1st tone
3rd tone
diǎn
4th tone   4th toneno tone
上课。
shàngkè。
       We start class at quater to eight.
5. Chinese sentence
3rd tone
1st tone
3rd tone
diǎn
2nd tone
4th tone
4th tone
4th tone   4th toneno tone
上课。
shàngkè。
       I came to class at quarter past eight.
6. Chinese sentence
2nd tone   1st tone
明天
míngtiān
3rd tone
2nd tone   4th tone
一定
yídìng
1st tone
3rd tone
diǎn
4th tone
èr
2nd tone
shí
1st tone
fēn
3rd tone   2nd toneno tone
起床。
qǐchuáng。
       Tomorrow I will definitly get up at seven twenty (7h20).
Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi yī shí yī
2911
Random Word
chāo
Show Translation