27. Lesson: Loosing a key, forgetting the password

      Play audio

All words from Level 4
New Words
      shū

钥匙
      yàoshi

密码
      mìmǎ

  ⿇烦
        diū

   1. Chinese sentence
   1st tone   1st tone
   今天
   jīntiān
   3rd tone
   3rd tone   3rd tone
   所有
   suǒyǒu
   no tone
   de
   1st tone   no tone
   东西
   dōngxi
   1st tone
   dōu
   1st tone
   diū
   no toneno tone
   了。
   le。
          Today I lost all things.
   2. Chinese sentence
   3rd tone
   1st tone
   diū
   no tone
   le
   1st tone
   jiā
   3rd tone
   no tone
   de
   4th tone   no toneno tone
   钥匙。
   yàoshi。
          I lost the (home) keys.
   3. Chinese sentence
   3rd tone
   1st tone
   diū
   no tone
   le
   4th tone
   3rd tone
   1st toneno tone
   刀。
   dāo。
          I lost a knife.
   4. Chinese sentence
   3rd tone
   4th tone
   1st tone
   gēn
   3rd tone   no tone
   我的
   wǒde
   3rd tone   2nd tone   no tone
   女朋友
   nǚpéngyou
   3rd tone   no tone
   玩儿
   wǎnr
   2nd tone
   4th tone
   2nd tone   4th toneno tone
   游戏。
   yóuxì。
          I went with my girlfriend to play a game.
   5. Chinese sentence
   3rd tone
   1st tone
   shū
   no toneno tone
   了。
   le。
          I lost.
   6. Chinese sentence
   2nd tone   4th tone
   然后
   ránhòu
   3rd tone
   3rd tone
   xiǎng
   4th tone
   yòng
   3rd tone   no tone
   我的
   wǒde
   4th tone   3rd toneno tone
   电脑。
   diànnǎo。
          Then I wnated to use my computer.
   7. Chinese sentence
   3rd tone
   3rd tone
   xiǎng
   1st tone   4th tone
   输入
   shūrù
   3rd tone   no tone
   我的
   wǒde
   4th tone   3rd tone
   密码
   mìmǎ
   no tone
   4th tone   4th tone
   但是
   dànshì
   3rd tone
   4th tone
   wàng
   no toneno tone
   了。
   le。
          I wanted to insert my password, but I forgot it.
   Youtube Learn Chinese
   Options

   What number is this?
   sì qiān líng wǔ shí yī
   4051
   Random Word
   所有
   suǒyǒu
   Show Translation