77. Lesson: More chinese classifiers

      Play audio

All words from Level 4
New Words
亿
      

        tàng

        biàn

        fèn

        dùn

        piān

  1. Chinese sentence
  1st tone   2nd tone
  中国
  Zhōngguó
  3rd tone
  yǒu
  2nd tone
  shí
  1st tone
  sān
  4th tone
  亿
  2nd toneno tone
  人。
  rén。
         Chinas has 1300 million people.
  2. Chinese sentence
  4th tone
  zhè
  3rd tone
  běn
  1st tone
  shū
  3rd tone
  yǒu
  3rd tone
  3rd tone
  bǎi
  4th toneno tone
  页。
  yè。
         This book has 500 pages.
  3. Chinese sentence
  1st tone   1st tone
  今天
  jīntiān
  3rd tone
  4th tone
  no tone
  le
  3rd tone
  liǎng
  4th tone
  tàng
  1st tone   4th toneno tone
  超市。
  chāoshì。
         Today I went to two supermarkets.
  4. Chinese sentence
  4th tone
  zhè
  3rd tone
  běn
  1st tone
  shū
  3rd tone
  4th tone
  kàn
  no tone
  le
  1st tone
  4th toneno tone
  遍。
  biàn。
         This book I read seven times. (look at)
  5. Chinese sentence
  1st tone   1st tone
  今天
  jīntiān
  3rd tone   no tone
  早上
  zǎoshang
  3rd tone
  3rd tone
  mǎi
  no tone
  le
  4th tone
  èr
  2nd tone
  shí
  4th tone
  fèn
  4th tone   3rd toneno tone
  报纸。
  bàozhǐ。
         Today early morning I bought twenty newspapers.
  6. Chinese sentence
  3rd tone
  1st tone
  1st tone
  tiān
  1st tone
  chī
  1st tone
  4th tone
  dùn
  4th toneno tone
  饭。
  fàn。
         On one day I ate eight dishes (food).
  7. Chinese sentence
  3rd tone
  3rd tone
  xiě
  no tone
  le
  4th tone
  2nd tone
  piān
  2nd tone   1st toneno tone
  文章。
  wénzhāng。
  Youtube Learn Chinese
  Options

  What number is this?
  yī qiān sān bǎi sì shí èr
  1342
  Random Word
  习惯
  xíguàn
  Show Translation