Chinese Sentences Exercise

      Listen
2nd tone   no tone
学生
xuésheng
no tone
de
1st tone   no tone
妈妈
māma
1st tone   2nd tone
今年
jīnnián
1st tone
sān
2nd tone
shí
3rd tone
4th toneno tone
岁。
suì。
Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān jiǔ bǎi jiǔ shí èr
3992
Random Word
Show Translation