Chinese Sentences Exercise

      Listen
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone
cài
3rd tone
hěn
3rd tone   1st toneno tone
好吃。
hǎochī。
Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān bā bǎi liù shí yī
4861
Random Word
qiū
Show Translation