Chinese Sentences Exercise

      Listen
1st tone   no tone
他们
tāmen
1st tone
dōu
4th tone
zài
1st tone   4th tone
医院
yīyuàn
1st tone   4th toneno tone
工作。
gōngzuò。
Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān liù bǎi sān shí jiǔ
3639
Random Word
业务
yèwù
Show Translation