Chinese Sentences Exercise

      Listen
3rd tone   no tone
你的
nǐde
1st tone
jiā
3rd tone
3rd tone
yǒu
4th tone   4th tone
电视
diànshì
no toneno tone
吗?
ma?
Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi èr shí liù
4226
Random Word
优惠
yōuhuì
Show Translation