Example phrase in chinese No.1003

3rd tone
qǐng
4th tone
àn
2nd tone   4th tone
学号
xuéhào
no tone
de
4th tone   4th tone
顺序
shùnxù
1st tone   1st tone
参加
cānjiā
3rd tone   3rd tone
口语
kǒuyǔ
3rd tone   4th toneno tone
考试。
kǎoshì。
Please control your matriculation number in order to participate in the oral exam.
      Play audio
AudioChinese English
      
qǐng
please
ask for
invite
request

àn
control
学号
xuéhào
      
de
particle
       顺序
shùnxù
order
       参加
cānjiā
join
take part in
口语
kǒuyǔ
spoken language
       考试
kǎoshì
examination
test

Youtube Learn Chinese
Options





What number is this?
jiǔ bǎi yī shí sān
913
Random Word
自豪
zìháo
Show Translation