Example phrase in chinese No.1111

1st tone
2nd tone   1st tone
昨天
zuótiān
4th tone
zài
3rd tone   3rd tone
赌场
dǔchǎng
2nd tone
yíng
no tone
le
4th tone
3rd tone
bǎi
4th tone
kuài
2nd toneno tone
钱。
qián。
Yesterday he won 100 RMB in the casino.
      Play audio
AudioChinese English
      

he
       昨天
zuótiān
yesterday
      
zài
be in (place)
赌场
dǔchǎng
casino
      
yíng
win
gain
      
le
particle (action finished or changed)
      

one
      
bǎi
hundred
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
qián
money
cash

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi sān shí èr
2632
Random Word
孤单
gūdān
Show Translation