Example phrase in chinese No.1257

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
2nd tone
rén
2nd tone   4th tone
不见
bújiàn
no tone
de
1st tone
dōu
4th tone
huì
1st tone   no toneno tone
功夫。
gōngfu。
      Play audio
AudioChinese English
       中国
Zhōngguó
China
      
rén
human being
person
people
不见
bújiàn
not meet
not see each other
      
de
particle (after verb/adjective)
      
dōu
all
      
huì
can
be able to
get together
meet
       功夫
gōngfu
time
Kungfu

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān èr bǎi bā shí liù
2286
Random Word
亲自
qīnzì
Show Translation