Example phrase in chinese No.1277

3rd tone
4th tone
3rd tone
xiǎng
1st tone   4th tone
参与
cānyù
3rd tone   no tone
你们
nǐmen
1st tone   1st tone
之间
zhījiān
no tone
de
1st tone   4th toneno tone
私事。
sīshì。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      

no
not
un-
won't
      
xiǎng
want to
think
       参与
cānyù
participate
be involved
你们
nǐmen
you (Plural)
之间
zhījiān
between
      
de
particle
私事
sīshì
personal affairs
private matter

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān èr bǎi yī shí liù
2216
Random Word
文具
wénjù
Show Translation