Example phrase in chinese No.1357

2nd tone   no tone
朋友
péngyou
1st tone   1st tone
之间
zhījiān
4th tone   4th tone
重要
zhòngyào
no tone
de
4th tone
shì
4th tone   4th tone
信任
xìnrèn
no tone
4th tone   3rd tone
是否
shìfǒu
1st tone   2nd tone
经常
jīngcháng
3rd tone   4th tone   4th tone
打电话
dǎdiànhuà
4th tone
shì
4th tone   4th tone
次要
cìyào
no toneno tone
的。
de。
      Play audio
AudioChinese English
       朋友
péngyou
friend
之间
zhījiān
between
       重要
zhòngyào
important
significant
      
de
particle
      
shì
be
yes
correct
       信任
xìnrèn
trust
       是否
shìfǒu
if
whether
       经常
jīngcháng
often
regularly
       打电话
dǎdiànhuà
make a telephone call
      
shì
be
yes
correct
       次要
cìyào
less important
      
de
particle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi wǔ shí qī
3757
Random Word
表达
biǎodá
Show Translation