Example phrase in chinese No.1372

2nd tone   no tone
朋友
péngyou
3rd tone
xiǎng
4th tone
xiàng
3rd tone
4th tone
jiè
3rd tone
liǎng
4th tone
wàn
4th tone
kuài
2nd tone
qián
no tone
3rd tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
1st tone   no tone
答应
dāying
1st toneno tone
他。
tā。
      Play audio
AudioChinese English
       朋友
péngyou
friend
      
xiǎng
want to
think
      
xiàng
direction
towards
      

I
me
      
jiè
lend
borrow
      
liǎng
two (quantity)
      
wàn
ten thousand
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
qián
money
cash
      

I
me
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
       答应
dāying
agree
promise
      

he

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi sì shí qī
1947
Random Word
安慰
ānwèi
Show Translation