Example phrase in chinese No.1399

2nd tone   2nd tone
疲劳
píláo
4th tone   3rd tone
驾驶
jiàshǐ
4th tone
huì
3rd tone   4th tone
导致
dǎozhì
3rd tone
hěn
1st tone
duō
1st tone   1st tone
交通
jiāotōng
4th tone   4th tone
事故
shìgù
no tone
de
1st tone   1st toneno tone
发生。
fāshēng。
      Play audio
AudioChinese English
       疲劳
píláo
fatigued
tired
       驾驶
jiàshǐ
drive (car)
      
huì
can
be able to
get together
meet
       导致
dǎozhì
lead to
cause
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
       交通
jiāotōng
traffic
       事故
shìgù
accident
      
de
particle
       发生
fāshēng
happen
occur

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi líng qī
2107
Random Word
作文
zuòwén
Show Translation