Example phrase in chinese No.1403

2nd tone   4th tone   1st tone
魔术师
móshùshī
no tone
de
2nd tone   4th tone
魔术
móshù
3rd tone   2nd tone   2nd tone
有时候
yǒushíhóu
4th tone   3rd tone
道理
dàolǐ
3rd tone
hěn
3rd tone   1st toneno tone
简单。
jiǎndān。
      Play audio
AudioChinese English
魔术师
móshùshī
magician
      
de
particle
       魔术
móshù
magic
有时候
yǒushíhóu
sometimes
       道理
dàolǐ
truth
reason
      
hěn
very
very much
quite
       简单
jiǎndān
simple

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī bǎi jiǔ shí sì
194
Random Word
平方
píngfāng
Show Translation