Example phrase in chinese No.1405

1st tone   no tone
他们
tāmen
3rd tone   1st tone
已经
yǐjīng
1st tone   4th tone
登记
dēngjì
2nd tone   1st tone
结婚
jiéhūn
no tone
le
no tone
4th tone
dàn
2nd tone
hái
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
4th tone
bàn
1st tone   3rd toneno tone
婚礼。
hūnlǐ。
      Play audio
AudioChinese English
他们
tāmen
they (male)
       已经
yǐjīng
already
       登记
dēngjì
check in
register
       结婚
jiéhūn
marry
      
le
particle (action finished or changed)
       但是
dànshì
but
      
hái
still
yet
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have

bàn
do
       婚礼
hūnlǐ
wedding ceremony

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān líng bā shí yī
3081
Random Word
密码
mìmǎ
Show Translation