Example phrase in chinese No.1409

3rd tone   2nd tone   2nd tone
水龙头
shuǐlóngtóu
2nd tone
méi
2nd tone   3rd tone
拧紧
níngjǐn
no tone
4th tone   2nd tone
一直
yìzhí
4th tone
zài
1st tone
3rd toneno tone
水。
shuǐ。
      Play audio
AudioChinese English
       水龙头
shuǐlóngtóu
tap
faucet
      
méi
not / no (past tense)
not have
拧紧
níngjǐn
turn off the tap
close
       一直
yìzhí
all the way
continously
      
zài
be in (place)
      

drip
drop
measure word for drips
      
shuǐ
water

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi sān shí liù
3436
Random Word
失去
shīqù
Show Translation