Example phrase in chinese No.1432

4th tone
zhè
4th tone
4th tone   4th tone
建筑
jiànzhù
no tone
de
1st tone   2nd tone
风格
fēnggé
3rd tone
hěn
2nd tone   4th tone
独特
dútè
no tone
4th tone
zài
2nd tone
bié
no tone
de
4th tone   no tone
地方
dìfang
4th tone
kàn
2nd tone
4th toneno tone
到。
dào。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      

measure word
       建筑
jiànzhù
architecture
      
de
particle
       风格
fēnggé
style
manner
      
hěn
very
very much
quite
       独特
dútè
unique
      
zài
be in (place)
      
bié
other
don't
      
de
particle
       地方
dìfang
local
place
      
kàn
look after
take care of
keep an eye on
      

no
not
un-
won't
      
dào
up to
arrive

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
jiǔ bǎi qī shí sì
974
Random Word
标点
biāodiǎn
Show Translation