Example phrase in chinese No.1470

2nd tone   2nd tone
童年
tóngnián
2nd tone
shí
no tone
de
4th tone
1st tone
xiē
3rd tone   3rd tone
美好
měihǎo
no tone
de
4th tone   no tone
事情
shìqing
no tone
3rd tone   2nd tone   2nd tone
有时候
yǒushíhóu
3rd tone   2nd tone
仿佛
fǎngfú
4th tone
shì
2nd tone   1st tone
昨天
zuótiān
1st tone   1st tone
发生
fāshēng
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
一样。
yíyàng。
      Play audio
AudioChinese English
童年
tóngnián
childhood

shí
time
period
moment
      
de
particle
      

that
      
xiē
some
美好
měihǎo
happy
nice
      
de
particle
       事情
shìqing
affair
matter
thing
有时候
yǒushíhóu
sometimes
       仿佛
fǎngfú
it seems
      
shì
be
yes
correct
       昨天
zuótiān
yesterday
       发生
fāshēng
happen
occur
      
de
particle
       一样
yíyàng
alike
the same

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
qī bǎi wǔ shí sì
754
Random Word
厉害
lìhai
Show Translation