Example phrase in chinese No.1486

2nd tone   1st tone
投资
tóuzī
3rd tone
yǒu
1st tone   3rd tone
风险
fēngxiǎn
no tone
3rd tone
qǐng
3rd tone   4th tone
考虑
kǎolǜ
1st tone   no tone
清楚
qīngchu
4th tone
zài
2nd tone   4th toneno tone
决定。
juédìng。
      Play audio
AudioChinese English
       投资
tóuzī
invest
investment
      
yǒu
to have
       风险
fēngxiǎn
risk
      
qǐng
please
ask for
invite
request
       考虑
kǎolǜ
consider
       清楚
qīngchu
clear
understand
      
zài
again
once more
       决定
juédìng
decide

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi èr shí wǔ
2925
Random Word
英俊
yīngjùn
Show Translation