Example phrase in chinese No.1493

3rd tone   3rd tone
老板
lǎobǎn
1st tone   2nd tone
安排
ānpái
1st tone
1st tone
gēn
4th tone   4th tone
客户
kèhù
4th tone   4th tone
见面
jiànmiàn
no tone
1st tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
2nd tone   2nd tone
服从
fúcóng
3rd tone   3rd tone
老板
lǎobǎn
no tone
de
1st tone   2nd toneno tone
安排。
ānpái。
      Play audio
AudioChinese English
       老板
lǎobǎn
boss
       安排
ānpái
arrange
plan
      

he
      
gēn
with
follow
       客户
kèhù
customer
client
       见面
jiànmiàn
meet
      

he
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
       服从
fúcóng
obey
       老板
lǎobǎn
boss
      
de
particle
       安排
ānpái
arrange
plan

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi èr shí liù
1926
Random Word
戏剧
xìjù
Show Translation