Example phrase in chinese No.1497

1st tone
sān
4th tone
yuè
1st tone
4th tone
hào
4th tone
shì
4th tone   3rd tone   2nd toneno tone
妇女节。
fùnǚjié。
      Play audio
AudioChinese English
      
sān
three
      
yuè
month
moon
      

eight
      
hào
number
date
      
shì
be
yes
correct
妇女节
fùnǚjié
International Women's Day

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì bǎi líng jiǔ
409
Random Word
kàn
Show Translation