Example phrase in chinese No.1512

1st tone
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone
zhǐ
4th tone
zài
2nd tone   1st tone
房间
fángjiān
3rd tone
2nd tone   2nd tone
学习
xuéxí
no tone
2nd tone
méi
4th tone   3rd tone   no toneno tone
干活儿。
gànhuór。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
       今天
jīntiān
today
      
zhǐ
only
just
measure word for animals
      
zài
be in (place)
       房间
fángjiān
room
      

inside
inner
       学习
xuéxí
study
learn
      
méi
not / no (past tense)
not have
       干活儿
gànhuór
work

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān jiǔ bǎi líng qī
3907
Random Word
害怕
hàipà
Show Translation