Example phrase in chinese No.1553

1st tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
4th tone   4th tone
固定
gùdìng
4th tone   4th tone
电话
diànhuà
no tone
1st tone
4th tone
zhù
no tone
de
4th tone   no tone
地方
dìfang
4th tone
4th tone   4th toneno tone
固定。
gùdìng。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
       固定
gùdìng
fix
电话
diànhuà
telephone
phone
      

he
      
zhù
live
reside
      
de
particle
       地方
dìfang
local
place
      

no
not
un-
won't
       固定
gùdìng
fix

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān jiǔ bǎi èr shí liù
4926
Random Word
美丽
měilì
Show Translation