Example phrase in chinese No.1582

2nd tone   2nd tone
足球
zúqiú
3rd tone
gǔn
4th tone
dào
no tone
le
3rd tone
no tone
de
3rd tone
jiǎo
1st toneno tone
边。
biān。
      Play audio
AudioChinese English
足球
zúqiú
football (the ball)
      
gǔn
roll
piss off
      
dào
up to
arrive
      
le
particle (action finished or changed)
      

I
me
      
de
particle
      
jiǎo
foot

biān
side

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi sì shí bā
2148
Random Word
Show Translation