Example phrase in chinese No.1637

1st tone   no tone
他们
tāmen
4th tone
zài
1st tone   1st tone
沙滩
shātān
4th tone
shàng
3rd tone   2nd tone
举行
jǔxíng
no tone
le
1st tone   3rd toneno tone
婚礼。
hūnlǐ。
      Play audio
AudioChinese English
他们
tāmen
they (male)
      
zài
be in (place)
       沙滩
shātān
sand beach
      
shàng
up
above
on
       举行
jǔxíng
hold (a meeting)
      
le
particle (action finished or changed)
       婚礼
hūnlǐ
wedding ceremony

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān bā bǎi sì shí èr
1842
Random Word
不然
bùrán
Show Translation