Example phrase in chinese No.1645

3rd tone
3rd tone
xiǎng
4th tone   4th tone
锻炼
duànliàn
1st tone   no tone
胳膊
gēbo
4th tone
shàng
no tone
de
1st tone   4th toneno tone
肌肉。
jīròu。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
xiǎng
want to
think
       锻炼
duànliàn
do sport
exercise
       胳膊
gēbo
arm
      
shàng
up
above
on
      
de
particle
       肌肉
jīròu
muscle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān liù bǎi qī shí yī
1671
Random Word
删除
shānchú
Show Translation