Example phrase in chinese No.1696

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
2nd tone
rén
4th tone   2nd tone
认为
rènwéi
2nd tone   no tone
狐狸
húli
4th tone
shì
3rd tone
hěn
3rd tone   2nd tone
狡猾
jiǎohuá
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
动物。
dòngwù。
      Play audio
AudioChinese English
       中国
Zhōngguó
China
      
rén
human being
person
people
       认为
rènwéi
think
consider
狐狸
húli
fox
      
shì
be
yes
correct
      
hěn
very
very much
quite
       狡猾
jiǎohuá
tricky
      
de
particle
       动物
dòngwù
animal

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì bǎi sì shí qī
447
Random Word
lán
Show Translation