Example phrase in chinese No.1708

3rd tone
3rd tone   4th tone
表弟
biǎodì
4th tone
zài
2nd tone   2nd tone
德国
déguó
no tone
de
2nd tone
4th tone
4th tone   2nd tone
大学
dàxué
2nd tone   2nd tone
学习
xuéxí
4th tone   4th tone
建筑
jiànzhù
2nd tone   4th tone
结构
jiégòu
4th tone   4th toneno tone
设计。
shèjì。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
表弟
biǎodì
younger cousin
      
zài
be in (place)
德国
déguó
Germany
      
de
particle
      

one
      

measure word
大学
dàxué
University
       学习
xuéxí
study
learn
       建筑
jiànzhù
architecture
       结构
jiégòu
structure
       设计
shèjì
design

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān liù bǎi
3600
Random Word
开发
kāifā
Show Translation