Example phrase in chinese No.1770

2nd tone   4th tone
贫困
pínkùn
4th tone   1st tone
地区
dìqū
no tone
de
2nd tone   no tone   no tone
孩子们
háizimen
1st tone   2nd tone
虽然
suīrán
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
3rd tone
hěn
3rd tone
hǎo
no tone
de
2nd tone   4th tone
条件
tiáojiàn
no tone
4th tone
dàn
1st tone   no tone
他们
tāmen
no tone
de
2nd tone   2nd tone
学习
xuéxí
1st tone
dōu
3rd tone
hěn
4th tone   3rd toneno tone
刻苦。
kèkǔ。
      Play audio
AudioChinese English
       贫困
pínkùn
poor
       地区
dìqū
region
area
district
      
de
particle
孩子们
háizimen
children
       虽然
suīrán
although
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
      
hěn
very
very much
quite
      
hǎo
good
fine
nice
      
de
particle
       条件
tiáojiàn
condition

dàn
but
他们
tāmen
they (male)
      
de
particle
       学习
xuéxí
study
learn
      
dōu
all
      
hěn
very
very much
quite
       刻苦
kèkǔ
hardworking

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
jiǔ bǎi qī shí wǔ
975
Random Word
dòng
Show Translation