Example phrase in chinese No.1772

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
gēn
3rd tone   no tone
我的
wǒde
3rd tone
gǒu
4th tone
zuò
4th tone
zài
4th tone   1st tone
客厅
kètīng
no tone
de
1st tone   1st tone
沙发
shāfā
4th tone
shàng
4th tone
kàn
4th tone   4th toneno tone
电视。
diànshì。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       喜欢
xǐhuan
like
      
gēn
with
follow
我的
wǒde
my
      
gǒu
dog
      
zuò
sit
      
zài
be in (place)
       客厅
kètīng
living room
      
de
particle
       沙发
shāfā
sofa
      
shàng
up
above
on
      
kàn
look after
take care of
keep an eye on
       电视
diànshì
television
TV

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān wǔ bǎi bā shí yī
1581
Random Word
xià
Show Translation