Example phrase in chinese No.1779

1st tone
no tone
de
1st tone   4th tone
专业
zhuānyè
4th tone
shì
4th tone   4th tone
会计
kuàijì
no tone
4th tone   4th tone
毕业
bìyè
3rd tone   4th tone
以后
yǐhòu
1st tone
4th tone
zài
1st tone
1st tone
jiā
4th tone   4th tone
会计
kuàijì
4th tone   4th tone
事务
shìwù
3rd tone
suǒ
1st tone
dāng
4th tone   4th toneno tone
会计。
kuàijì。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
de
particle
       专业
zhuānyè
special field
      
shì
be
yes
correct
       会计
kuàijì
accountant
       毕业
bìyè
finish school
       以后
yǐhòu
later
afterwards
      

he
      
zài
be in (place)
      

one
      
jiā
family
household
home
measure word
       会计
kuàijì
accountant
       事务
shìwù
work
affaires
      
suǒ
measure word for institutions
particle
      
dāng
should
ought to
be
       会计
kuàijì
accountant

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sān bǎi sān shí liù
4336
Random Word
Show Translation