Example phrase in chinese No.1781

4th tone   1st tone
四川
Sìchuān
4th tone
cài
3rd tone
4th tone
fàng
3rd tone
hěn
1st tone
duō
no tone
de
4th tone   1st toneno tone
辣椒。
làjiāo。
      Play audio
AudioChinese English
四川
Sìchuān
Sichuan (province in China)
      
cài
vegetable
food
dish
      

inside
inner
      
fàng
set free
release
let off
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
      
de
particle
       辣椒
làjiāo
chilli pepper

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr bǎi qī shí sì
274
Random Word
年轻
niánqīng
Show Translation