Example phrase in chinese No.1786

4th tone   1st tone
据说
jùshuō
no tone
4th tone   2nd tone
月圆
yuèyuán
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
no tone
2nd tone   2nd tone
狼人
lángrén
4th tone
huì
4th tone   2nd tone
变成
biànchéng
2nd toneno tone
狼。
láng。
      Play audio
AudioChinese English
       据说
jùshuō
it is said
月圆
yuèyuán
full moon
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
狼人
lángrén
werewolf
      
huì
can
be able to
get together
meet
变成
biànchéng
become
turn into
      
láng
wolf

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
liù bǎi bā shí jiǔ
689
Random Word
zhòng
Show Translation