Example phrase in chinese No.1790

1st tone   2nd tone
虽然
suīrán
1st tone
3rd tone
3rd tone
3rd tone
xiǎo
2nd tone
shí
3rd tone
4th tone
suì
no tone
4th tone
dàn
1st tone
4th tone
shì
3rd tone
no tone
de
3rd tone   3rd toneno tone
老板。
lǎobǎn。
      Play audio
AudioChinese English
       虽然
suīrán
although
      

he
      

compare
      

I
me
      
xiǎo
small
little
young
      
shí
ten
      

five
      
suì
year (age)
measure word for years (age)

dàn
but
      

he
      
shì
be
yes
correct
      

I
me
      
de
particle
       老板
lǎobǎn
boss

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān liù bǎi qī shí liù
4676
Random Word
注意
zhùyì
Show Translation