Example phrase in chinese No.1806

3rd tone
kǎo
2nd tone
wán
4th tone
shì
3rd tone   4th tone
以后
yǐhòu
no tone
1st tone
4th tone   4th tone
立刻
lìkè
1st tone   3rd tone
开始
kāishǐ
4th tone   4th tone
计划
jìhuà
1st tone
no tone
de
3rd tone   2nd toneno tone
旅行。
lǚxíng。
      Play audio
AudioChinese English

kǎo
make (test, quiz)
      
wán
finish
complete
      
shì
try
test
       以后
yǐhòu
later
afterwards
      

he
       立刻
lìkè
immediately
       开始
kāishǐ
begin
start
       计划
jìhuà
plan
project
      

he
      
de
particle
旅行
lǚxíng
travel

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān liù bǎi yī shí sān
4613
Random Word
zhǎng
Show Translation