Example phrase in chinese No.1831

3rd tone
zǎo
4th tone
shàng
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
1st tone   4th tone
花瓣
huābàn
4th tone
shàng
4th tone
huì
3rd tone
yǒu
4th tone   1st toneno tone
露珠。
lùzhū。
      Play audio
AudioChinese English

zǎo
early
      
shàng
up
above
on
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
       花瓣
huābàn
petal
      
shàng
up
above
on
      
huì
can
be able to
get together
meet
      
yǒu
to have
露珠
lù zhū
dew drop

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr bǎi bā shí sān
283
Random Word
中午
zhōngwǔ
Show Translation