Example phrase in chinese No.1874

4th tone   1st tone
士兵
shìbīng
1st tone
shōu
4th tone
dào
no tone
le
4th tone   4th tone
撤退
chètuì
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
命令。
mìnglìng。
      Play audio
AudioChinese English
       士兵
shìbīng
guard
soldier
      
shōu
accept
receive
      
dào
up to
arrive
      
le
particle (action finished or changed)
       撤退
chètuì
withdrawal (troops)
      
de
particle
       命令
mìnglìng
order
command

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān wǔ bǎi sì shí qī
2547
Random Word
分配
fēnpèi
Show Translation