Example phrase in chinese No.1898

3rd tone   2nd tone
美国
měiguó
no tone
de
1st tone   4th tone
西部
xībù
2nd tone   3rd tone
牛仔
niúzǎi
1st tone
dōu
1st tone
穿
chuān
2nd tone   3rd tone   4th tone
牛仔裤
niúzǎikù
no toneno tone
吗?
ma?
      Play audio
AudioChinese English
美国
měiguó
USA
United States of America
      
de
particle
西部
xī bù
western
牛仔
niúzǎi
cowboy
      
dōu
all
       穿
chuān
wear
put on
       牛仔裤
niúzǎikù
jeans
      
ma
particle (indicating a question)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān jiǔ bǎi wǔ shí sì
4954
Random Word
相处
xiāngchǔ
Show Translation