Example phrase in chinese No.1907

1st tone   1st tone
公司
gōngsī
4th tone
pài
3rd tone
4th tone
4th tone   3rd tone
上海
shànghǎi
1st tone
gēn
1st tone   no tone
他们
tāmen
2nd tone   4th toneno tone
谈判。
tánpàn。
      Play audio
AudioChinese English
       公司
gōngsī
company
corporation
      
pài
dispatch (someone somewhere)
      

I
me
      

go
上海
shànghǎi
Shanghai
      
gēn
with
follow
他们
tāmen
they (male)
       谈判
tánpàn
negotiation
negotiate

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sān bǎi qī shí bā
3378
Random Word
关闭
guānbì
Show Translation