Example phrase in chinese No.1908

4th tone
zhè
4th tone
2nd tone   1st tone
学期
xuéqī
1st tone
gāng
1st tone   3rd tone
开始
kāishǐ
3rd tone
4th tone
jiù
3rd tone   1st tone
已经
yǐjīng
1st tone   3rd tone
开始
kāishǐ
4th tone   4th tone
盼望
pànwàng
4th tone   4th tone
放假
fàngjià
no toneno tone
了。
le。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      

measure word
       学期
xuéqī
school term
semester

gāng
just
       开始
kāishǐ
begin
start
      

I
me
      
jiù
at once
right away
already
as soon as
       已经
yǐjīng
already
       开始
kāishǐ
begin
start
       盼望
pànwàng
look forward
放假
fàngjià
go on vacation
      
le
particle (action finished or changed)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān yī bǎi líng wǔ
4105
Random Word
chéng
Show Translation