Example phrase in chinese No.1909

2nd tone   1st tone
昨天
zuótiān
4th tone
dào
1st tone
chē
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
4th tone
3rd tone   1st tone
小心
xiǎoxīn
4th tone
zhuàng
4th tone
dào
no tone
le
2nd tone   no tone
别人
biéren
no tone
de
1st tone
chē
no tone
3rd tone
2nd tone   2nd tone
赔偿
péicháng
no tone
le
1st tone
3rd tone
3rd tone
bǎi
4th tone
kuài
2nd toneno tone
钱。
qián。
      Play audio
AudioChinese English
       昨天
zuótiān
yesterday
      
dào
upside down
inverse

chē
car
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
      

no
not
un-
won't
       小心
xiǎoxīn
be careful
take care
      
zhuàng
bump against
      
dào
up to
arrive
      
le
particle (action finished or changed)
       别人
biéren
someone else
      
de
particle

chē
car
      

I
me
       赔偿
péicháng
compensate
      
le
particle (action finished or changed)
      

he
      

five
      
bǎi
hundred
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
qián
money
cash

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sān bǎi sì shí bā
2348
Random Word
yín
Show Translation