Example phrase in chinese No.1921

2nd tone
4th tone
piàn
4th tone   no tone
叶子
yèzi
2nd tone
cóng
4th tone
shù
4th tone
shàng
4th tone
luò
4th tone
dào
4th tone   no toneno tone
地上。
dìshang。
      Play audio
AudioChinese English
      

one
      
piàn
measure word for flat objects
slice
       叶子
yèzi
leaf (plant)
      
cóng
from
      
shù
tree
      
shàng
up
above
on

luò
fall
      
dào
up to
arrive
地上
dìshang
on the ground

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān qī bǎi bā shí jiǔ
1789
Random Word
凡是
fánshì
Show Translation