Example phrase in chinese No.1924

3rd tone
3rd tone
hěn
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
kàn
4th tone   3rd tone
探索
tànsuǒ
1st tone   4th tone
发现
fāxiàn
2nd tone   4th tone
频道
píndào
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
节目。
jiémù。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
hěn
very
very much
quite
       喜欢
xǐhuan
like
      
kàn
look after
take care of
keep an eye on
       探索
tànsuǒ
explore
       发现
fāxiàn
discover
find
       频道
píndào
channel (TV, radio)
      
de
particle
       节目
jiémù
program
show
broadcast

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi wǔ shí wǔ
1255
Random Word
零件
língjiàn
Show Translation