Example phrase in chinese No.1925

4th tone
zhè
4th tone
3rd tone   3rd tone
品种
pǐnzhǒng
no tone
de
4th tone   4th tone
树木
shùmù
4th tone   4th tone
世界
shìjiè
4th tone
shàng
3rd tone
jǐn
3rd tone
yǒu
3rd tone
4th tone
wàn
1st toneno tone
棵。
kē。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      

measure word
       品种
pǐnzhǒng
especie
breed
      
de
particle
树木
shùmù
tree
wood
       世界
shìjiè
world
      
shàng
up
above
on

jǐn
only
      
yǒu
to have
      

five
      
wàn
ten thousand
      

measure word for trees

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān bā bǎi yī shí èr
1812
Random Word
大使馆
dàshǐguǎn
Show Translation