Example phrase in chinese No.1931

2nd tone   4th tone
杂技
zájì
3rd tone   2nd tone
演员
yǎnyuán
1st tone   4th tone
失去
shīqù
no tone
le
2nd tone   2nd tone
平衡
pínghéng
1st tone
shuāi
4th tone
dào
no toneno tone
了。
le。
      Play audio
AudioChinese English
       杂技
zájì
acrobatics
       演员
yǎnyuán
actor
actress
       失去
shīqù
loose something (opportunity, job)
      
le
particle (action finished or changed)
       平衡
pínghéng
balanced
      
shuāi
fall, throw
      
dào
upside down
inverse
      
le
particle (action finished or changed)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sān bǎi jiǔ shí wǔ
3395
Random Word
精彩
jīngcǎi
Show Translation