Example phrase in chinese No.1932

3rd tone
děng
1st tone
1st tone   2nd tone
心情
xīnqíng
2nd tone   4th tone
平静
píngjìng
4th tone
xià
2nd tone
lái
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
4th tone
zài
1st tone
gēn
1st tone
3rd tone   3rd tone
好好
hǎohǎo
2nd tone   2nd tone
谈谈
tántán
no toneno tone
吧。
ba。
      Play audio
AudioChinese English
      
děng
wait
      

he
       心情
xīnqíng
mood
       平静
píngjìng
calm
quiet
      
xià
below
down
      
lái
come
       我们
wǒmen
we
      
zài
again
once more
      
gēn
with
follow
      

he
好好
hǎohǎo
careful
kind
谈谈
tántán
discuss
debate
talk
      
ba
particle (indicate, suggest)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān wǔ bǎi wǔ shí bā
1558
Random Word
zuì
Show Translation